موزه سینما

آدرس: خيابان وليعصر - باغ فردوس - موزه سینمای ایران

ظرفیت :۶۵ نفر

پذیرایی در فضای بازهم دارد

تلفن:  ۹-۲۲۷۴۲۵۵۸

مدیریت : خیامی

  • موزه سینما
  • موزه سینما
  • موزه سینما
  • موزه سینما